Loading...
F.A.Q. 2018-02-08T16:52:40+00:00

Veelgestelde vragen

Bij GoedNalaten proberen wij zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. Het kan zijn dat uw vraag al eerder of vaker aan ons gesteld is. Deze vragen vind u dan ook in onderstaande lijst.

Oeps, kan een legaat te groot zijn? 2018-03-27T13:18:58+00:00

Oeps, legaat te groot?

Nou, eigenlijk kan dat wel. Juridisch gezien is een legaat een vordering op de erfenis c.q. de erfgenamen. Uit de nalatenschap moeten eerst de eventueel aanwezige schulden voldaan worden. De volgende stap is het uitkeren van de legaten. Pas daarna wordt de nalatenschap verder verdeeld onder de erfgenamen.

  1. Het kan zijn dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Dan wordt er uiteraard niets uitgekeerd.
  2. Het kan zijn dat de legaten groter zijn dan de bezittingen. Dan wordt er naar evenredigheid uitgekeerd bij meerdere legaten. Is er maar 1 legaat dan wordt het resterende batig saldo van de nalatenschap uitgekeerd.

Een legaat kan dus ernstig inbreuk maken op erfdelen van kinderen of kleinkinderen. Als bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden de nalatenschap ernstig geslonken is, kan dat voor de kinderen een vervelende verrassing zijn. (In enkele gevallen kan dat de bedoeling zijn, maar daar wordt niemand echt blij van ?).

In veel gevallen kan een uitgebreidere beschrijving van het legaat uitkomst bieden. B.v.: “Ik legateer ….. euro aan …….. met dien verstande dat het legaat niet meer zal bedragen dan maximaal xx % van de waarde van mijn nalatenschap”.

Een andere optie is een z.g. %-legaat. Een legaat is meestal een vast omschreven bedrag of voorwerp, maar het kan ook als een procentueel deel van de nalatenschap omschreven worden: “Ik legateer xx % van mijn nalatenschap aan ……… “. Of: “Ik legateer xx % van de opbrengst van mijn villa in Frankrijk aan …….”. Die villa natuurlijk willekeurig te vervangen door bv. banktegoeden of andere bezittingen.

In beide gevallen zijn dan de kinderen / kleinkinderen als erfgenamen goed beschermd tegen “verrassingen”. De goede doelen waaraan u legateert zitten ook niet te wachten op vervelende verrassingen voor de erfgenamen. Mocht u het nodig vinden dan kunt u op deze manier wat zekerheden inbouwen. Hebt u het goed geregeld en is iedereen blij.

Kan ik mijn testament niet gewoon zelf maken? 2018-01-25T09:51:55+00:00

In principe kan dat, maar om het rechtsgeldig te laten zijn moet het door een notaris worden bekrachtigd en geregistreerd. Echter u bespaart niet veel en het is wijzer de notaris op voorhand in te schakelen.

Hoe werkt het erfrecht bij een samenlevingsovereenkomst? 2018-02-02T15:47:16+00:00

Een samenwonend partner erft niet, ook al is er een samenlevingscontract.
U moet een testament maken. Het kan wel zo zijn dat op basis van het samenlevingscontract de partner recht heeft op verkrijging van de gemeenschappelijke goederen.

Hoe stel ik een testament op? 2018-02-02T15:48:13+00:00

Over het algemeen stelt u een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw uiterste wil vast in een notariële akte. De notaris adviseert u daarbij over mogelijke bepalingen in uw situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het hebben ondertekend.

Erfenissen met een bijzondere bestemming? 2018-02-02T15:48:42+00:00

Wij zien soms erfenissen of legaten waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Een erfenis die aan een bepaald onderwerp of bv in een bepaald land besteed moet worden. U bepaald natuurlijk altijd zelf of u wel of niet extra bepalingen toevoegt. Als GoedNalaten adviseren wij daarin terughoudend te zijn. U kunt makkelijk nog 35 jaar in goede gezondheid leven. Dan kunnen de omstandigheden voor een goed doel wezenlijk veranderd zijn. Het specifieke onderwerp is inmiddels opgelost of het goede doel kan door bv oorlogsomstandigheden niet meer in het land van uw keuze werken. Geef uw voorkeur daarom ook als voorkeur aan, maar niet als voorwaarde. Een goed doel zal dan altijd eerst proberen aan uw voorkeur te voldoen en pas als dat niet lukt uw erfenis op een andere manier goed besteden. Nog een ander aspect is daarbij van belang. Als u een specifieke bestemming aangeeft als voorwaarde, dan moet die bestemming wel voor het algemeen nut zijn. Is dat niet het geval dan moet uw goede doel namelijk alsnog veel belasting betalen over uw erfenis. U kunt ook bij leven al afspraken maken met uw goede doel over de besteding van uw erfenis of advies vragen aan de specialisten van GoedNalaten.

Kan ik mijn testament aanpassen? 2018-02-02T15:49:09+00:00

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

Waar wordt mijn testament bewaard? 2018-02-02T15:50:14+00:00

Het origineel van uw testament wordt bewaard bij de notaris die het voor u gemaakt heeft. Hij is verplicht het testament te laten registreren bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag, zodat, na uw overlijden uw testament vindbaar is.

Zie ook: http://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister
Iedere notaris heeft toegang tot dit register en kan op verzoek nagaan wat het laatste testament is en dit opvragen.
Het is dus niet noodzakelijk dat nabestaanden terugkeren naar de notaris waar het testament ooit is opgesteld

Wat is een erfstelling? 2018-02-02T15:51:20+00:00

Met een erfstelling benoemt u een erfgenaam. De erfgenaam of erfgenamen zijn (gezamenlijk) eigenaar van alle bezittingen van de nalatenschap, maar ook (hoofdelijk) aansprakelijk voor de schulden. Zij zijn ook verantwoordelijk de voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Zij mogen, als vermoed wordt dat er geen batig(positief) saldo is, de erfenis ook weigeren of beneficiair aanvaarden. Dit laatste houdt in dat de erfgenamen (of de executeur) de nalatenschap wel afwikkelen, maar in hun privévermogen niet aansprakelijk zijn als er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn.

Degenen die tot erfgenaam zijn benoemd moeten zich na uw overlijden hier goed over laten adviseren.
Goed Doelen aanvaarden uitsluitend beneficiair.

Wat is een legaat? 2018-02-02T15:51:49+00:00

Een legaat is een bepaald geldbedrag of bepaald goed ( huis, perceel grond, schilderij) dat u bij testament nalaat aan een persoon of instelling (de legataris). Dat kan ook heel goed een goed doel zijn. Denk bv. aan een legaat voor een goed doel als u vindt dat uw erfgenamen al goed genoeg bedeeld zijn.
De legataris is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap en heeft geen zeggenschap over de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is voorbehouden aan de erfgenamen (of de executeur). In het testament kan bepaald zijn dat verschuldigde erfbelasting uit de nalatenschap betaald zal moeten worden. Als dat niet in het testament is opgenomen moet degene die het legaat ontvangt de erfbelasting zelf betalen.

Een legaat kunt u via uw testament regelen. Hebt u al een testament of wilt u geen testament? Dan kunt u een legaat ook regelen via een zg testamentaire akte: die dient als aanvulling op uw testament of op de wettelijke regels. Een dergelijke akte moet u ook via een notaris regelen (die registreert de akte ook in het Centraal Testament Register).

Kan ik mijn kinderen onterven? 2018-02-02T15:52:38+00:00

Ja wel, maar de wet schrijft regels voor ter bescherming van bepaalde erfgenamen, de zogenaamde legitimarissen. Kinderen (en soms kleinkinderen) behoren tot deze groep erfgenamen. De bescherming bestaat eruit dat de kinderen een onomstotelijk recht hebben op een bepaald deel van de erfenis, de legitieme portie. Onterfde kinderen moeten zelf een beroep op hun legitieme portie doen. Zij krijgen dan geen recht op de goederen, maar alleen op een geldbedrag ter grootte van hun legitieme portie.

U kunt de rechten van deze erfgenamen niet beperken door vóór het overlijden alles weg te geven aan anderen. Daarom kunnen bepaalde schenkingen, bijvoorbeeld die u minder dan 5 jaar voor uw overlijden doet , meetellen voor het vaststellen van de omvang van uw nalatenschap. Als legitimarissen niet zelf uit de nalatenschap hun deel kunnen krijgen, kunnen zij in bepaalde gevallen zelfs een erfdeel terugvorderen van personen en/of instellingen die hun delen in de nalatenschap al wel hebben gekregen.

Hetzelfde geldt als uit uw testament blijkt dat u zoveel geld of goederen aan Goede Doelen nalaat, dat daardoor de wettelijke legitieme portie niet kan worden uitgekeerd. Uw (klein)kinderen hebben dan het recht daar bezwaar tegen te maken.Uw notaris kan u hierover verder informeren.

Moeten erfgenamen belasting betalen? 2018-02-02T15:59:48+00:00

Erfgenamen betalen, afhankelijk van de hoogte van de erfenis, een percentage erfbelasting.
(voorheen successierecht), zie belastingdienst.nl
Goede Doelen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Wat is een codicil? 2018-02-02T16:01:02+00:00

Een codicil is een door u handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin u persoonlijke zaken als sieraden, bijzondere aandenkens etc. kunt bestemmen aan personen of instellingen. Het betreft hier altijd zaken van beperkte waarde. U kunt bij codicil geen geld of goederen van grote waarde nalaten, daar voor moet een testament gemaakt worden.

Wat gebeurt er als ik geen testament opstel? 2018-02-02T16:02:01+00:00

Als u geen testament laat opmaken dan geldt het versterf erfrecht. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap, dan krijgt uw echtgenoot/partner de hele nalatenschap.
Heeft u ook kinderen, dan zijn zij wel erfgenaam samen met uw echtgenoot/partner, maar krijgen ze hun erfdeel nog niet in handen (de wettelijke verdeling) Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Hiervoor krijgen zij een geldvordering op uw partner. Deze geldvordering mag pas worden opgeëist als uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt. Als u de wettelijke verdeling wilt aanpassen kunt u een testament laten opmaken.
In uw testament kunt u wel uw echtgenoot/partner en/of kinderen onterven, maar zij behouden wel bepaalde aanspraken op uw nalatenschap ( verzorgingsrechten en legitieme portie)
Heeft u geen testament en helemaal geen familie (tot en met de 6e graad), dan vervalt uw nalatenschap aan de Nederlandse staat.

Meer informatie hierover vindt u onder andere op de website :
http://www.notaris.nl/uw-partner-en-uw-erfenis
http://www.knb.nl
http://www.notaris.nl

Heb ik een executeur nodig? (voorheen executeur-testamentair) 2018-02-02T16:02:47+00:00

Als u daarover niets opneemt in uw testament zijn de erfgenamen of erfgenaam verantwoordelijk voor de uitvoering van uw testament.
Indien u dat niet wenselijk vindt benoemt u in uw testament een executeur.

Dat kan bijvoorbeeld een familielid zijn, een vriend, een professionele executeur zoals een notaris, accountant of bankinstelling. Elders op deze website vindt u verschillende professionel executeurs die u kunt benoemen. Als u een goed doel tot erfgenaam benoemt, kunt u dat goede doel ook aanwijzen als executeur. Wie u ook tot executeur benoemt: overleg vooraf of diegene dat inderdaad wil doen en bespreek uw wensen in dit verband.

Wanneer is het nuttig een executeur te benoemen:
de nalatenschap is complex, de kinderen zijn onderling verdeeld, er zijn geen kinderen, er is geen geschikt familielid etc.
De wet stelt, als u daarover niet anders opneemt, een beloning voor de executeur van 1% van uw vermogen op de dag van overlijden. Echter, als u dat anders wil regelen, kan dat en neemt u dat op in uw testament. Veelal zal een professioneel executeur/ notaris een uurloon in rekening brengen.
De executeur kent 3 gradaties ( 1-3 sterren) die de mate van handelingsbevoegdheid uitdrukken. De executeur is verantwoording schuldig aan de erfgenamen.

Wat is een nalatenschap? 2018-02-02T16:03:18+00:00

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat. Als u geen testament maakt, dan bepaalt de wet aan welke personen uw nalatenschap toekomt. Als u hiervan wilt afwijken dan moet u een testament opmaken. Daarin kunt u niet alleen bepalen wie uw erfgenamen zijn, maar ook hoe nalatenschap verdeeld moet worden. In Nederland heeft de wetgever in het nieuw Burgerlijk Wetboek het begrip ‘testament’ laten vallen en vervangen door het begrip uiterste wil, dat wil zeggen de (notariële) akte.
Op deze site zult u beide begrippen, testament en uiterste wil, aantreffen.

Een erfenis aanvaarden? 2018-02-02T16:04:17+00:00

Een erfenis is makkelijk aanvaard, maar in sommige gevallen volgt de spijt snel daarna. U krijgt namelijk de hele erfenis, inclusief alle schulden en andere verplichtingen.

U hoeft als erfgenaam maar alvast het koekoeksklokje mee te nemen uit het huis van de overledene en dan hebt u de facto al aanvaard. NB het verzorgen van de begrafenis geld niet direct als aanvaarding van de erfenis.

In geval van enige twijfel is het daarom verstandig om zg. benificair te aanvaarden, d.w.z. betekend kort gezegt dat u alleen een batig saldo wilt aanvaarden. U moet daarvoor naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement van de overledene. Daar moet u ook naar toe als u de erfenis wilt verwerpen bv als u zeker weet dan u alleen maar schulden erft.

Een goed doel zal altijd benificiair aanvaarden. Dat is geen teken van ondankbaarheid, maar bedoeld om ieder risico uit te sluiten. Veel goede doelen hebben dat zelfs in hun statuten opgenomen.

Hoe veel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament? 2018-02-02T16:04:54+00:00

Er zijn geen officiele grenzen aan het aantal goede doelen dat u in uw testament kunt benoemen. Wij hebben zelfs wel eens een testament gezien met maar liefst 35 stuks. Die werden daar uiteindelijk allemaal niet blij van. Waarom zult u zich afvragen?

U verwacht van een goed doel dat zij hun aandeel van uw erfenis goed afhandelen met alle aktes en handtekeningen die daarbij komen kijken, dat uw erfenis zorgvuldig geadministreerd en verantwoord wordt en dat duidelijk is waaraan die besteed wordt. U kunt dan ook beter aan minder goede doelen een serieus bedrag nalaten, dat is veel effcienter. U bereikt er meer mee omdat er een kleiner aandeel in alle adminstratie gaat zitten.

Als u een goed doel tot erfgenaam benoemd adviseren wij tot een waarde van € 25.000,- niet meer dan een goed doel te benoemen. Daarboven kunt u overwegen om meer goede doelen te benoemen, maar blijft u per goed doel minimaal die grens aanhouden. En neem niet meer dan 3 of 4 goede doelen op. Uw erfgenamen moeten namelijk vaak gezamenlijk een besluit nemen (b.v. over de verkoop van uw huis) waarover ze het allemaal eens moeten zijn. U begrijpt wat er met die erfenis van 35 goede doelen gebeurde, er was altijd wel een goed doel oneens of spoorloos en het duurde jaren.

Als u een legaat nalaat aan een goed doel is het eenvoudiger om meerdere goede doelen te bedenken omdat dit administratief gezien simpel af te handelen is (vergelijkbaar met een schenking). Maar ook hier geldt: zadel uw executeur niet op met een groot aantal kleine legaten en let op dat de waarde van de legaten in verhouding is met de waarde van uw nalatenschap.

Wat is een Goed Doel? 2018-02-02T16:05:34+00:00

Wat een GOED doel is bepaalt u vooral zelf. Wat vindt u in uw leven, de maatschappij, de wereld belangrijk om aan bij te dragen. GOED is een relatief, persoonlijk begrip. Gelukkig maar, anders veranderde er nooit iets in de wereld. Op deze website vindt u een divers gezelschap goede doelen die erg blij zijn met uw bijdrage, nu en in uw testament.

Er is geen eenduidige definitie van het begrip goed doel of een beter goed doel. Naast de bescheiden wetgeving op dit terrein zijn er een heleboel richtlijnen, reglementen en gedragscodes waar goede doelen zich vrijwillig aan kunnen houden om te laten zien dat ze verantwoord bezig zijn. Er is een z.g. Erkenningsregeling die uitgevoerd wordt door het CBF. Goede Doelen kunnen die Erkenning aanvragen om te laten zien dat ze hun zaken extra goed op orde hebben. Er zijn allerlei websites met overzichten van goede doelen en zelfs websites die de kwaliteit van goede doelen proberen te meten. Overtuigd u zich vooral rechstreeks bij de doelen die u relevant vindt.

U moet zelf bepalen wat u daarin belangrijk vindt. Natuurlijk helpt het als een goed doel bewust met dit soort kwaliteitszaken bezig is. Anderzijds komen wij van GoedNalaten veel kleinere goede doelen tegen die heel enthousiast veel goed werk doen. Terwijl ze geen tijd (en vaak ook geld) besteden aan dit soort zaken.

Het enige criterium wat wij zeker belang vinden is een ANBI-erkenning (zie die vraag). Alleen zg. ANBI’s zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting over uw nalatenschap.

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling 2018-02-02T16:06:04+00:00

Als u een goed doel in uw testament op wilt nemen en u wilt voorkomen dat er erfbelasting betaald moet worden over uw erfenis en/of legaat, dan is het goed om te controleren of uw goed doel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Een ANBI is daar namelijk van vrijgesteld. Een goed doel krijgt een ANBI-erkenning van de overheid, of preciezer gezegd de Belastingdienst. Om voor die erkenning in aanmerking te komen moet er voldaan worden aan een aantal basisvoorwaarden en moet het goede doel basisinformatie publiceren op zijn website. Meer informatie daarover vind u op de website van de Belastingdienst.

Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een goed doel inderdaad een ANBI-erkenning heeft: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/. Dat gaat niet altijd goed. Bv. kerken vallen vaak onder een zg groepsbeschikking. Veel goede doelen staan geregistreerd onder hun statutaire naam, die vaak iets anders is als hun “werknaam”. Als u bij een goed doel wilt navragen of ze ANBI zijn, vraag dan om een kopie van de ANBI-beschikking. Dan weet u meteen ook de statutaire naam en kunt u ook controleren of de ANBI-status nog steeds geldig is. Veel organisaties gebruiken het ANBI-logo om aan te geven dat ze erkend zijn. Dat is heel handig, maar niet 100 % zeker. Gebruik van dit logo wordt niet door de Belastingdienst gecontroleerd.

Voor het geval een goed doel zijn ANBI-erkenning zou kunnen verliezen, kunt u eventueel een reserve-goed doel in uw testament opnemen.

De rol van de executeur 2018-02-02T16:07:28+00:00

Letterlijk betekent executeur uitvoerder van de laatste wil of uitvoerder van een testament. De executeur maakt als vertrouwenspersoon van de erflater de nalatenschap gereed voor verdeling en geeft uitvoering aan erflaters uiterste wil.

Voor een toekomstig erflater zijn er verschillende overwegingen voor het aanwijzen van een executeur:

  • hij/zij wil dat zijn/haar wensen worden nageleefd,
  • dat zaken zorgvuldig worden afgehandeld en/of
  • men wil de erfgenamen niet belasten (elke erfenis, groot of klein, brengt een hoop regelwerk met zich mee) en/of
  • men wil onduidelijkheid of zelfs conflictsituaties bij nabestaanden / erven zoveel mogelijk voorkomen.

Bovendien is het, ook voor de erfgenamen, vaak heel prettig dat een onafhankelijk iemand, liefst met menselijk inlevingsvermogen, kennis van zaken en zicht op prioriteiten de (administratieve) rompslomp uit handen neemt. Bijkomend voordeel is dat buitenstaanders slechts met één persoon te maken hebben en niet bijvoorbeeld steeds met alle erfgenamen tezamen moeten spreken, wat een efficiënte afhandeling alleen maar ten goede komt.

Het benoemen van een executeur (voorheen executeur-testamentair genoemd) kan tegenwoordig alleen per testament. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om in een codicil (een door erflater handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk) een executeur te benoemen. De benoeming van een executeur in een codicil dat voor 2003 is opgesteld is wel nog steeds geldig. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een dergelijk oud codicil op geldigheid te laten beoordelen en te kijken wat voor soort executeur (met welke bevoegdheden) daarin is benoemd.

Een executeur heeft volgens de wet een aantal mogelijke taken. Wat een executeur precies moet en mag doen hangt vanzelfsprekend af van wat er in het testament staat.

Er zijn drie soorten executeurs:

De begrafenisexecuteur (ook wel aangeduid als executeur met 1 ster): in dat geval is de executeur alleen bevoegd tot het regelen van de uitvaart. Met de afhandeling van de nalatenschap heeft de begrafenisexecuteur niets te maken.

De beheersexecuteur (ook wel aangeduid als executeur met 2 sterren) regelt in principe de begrafenis of crematie, beheert de nalatenschap, maakt een boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden op het moment van overlijden), betaalt de schulden (zoals de aan de uitvaart verbonden kosten), draagt zorg voor de aangifte erfbelasting, zorgt dat legaten worden afgegeven of uitbetaald en legt aan het eind rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Vanzelfsprekend kunnen n het testament ook speciale opdrachten staan voor een executeur zoals bijvoorbeeld om een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. De beheersexecuteur zorgt alleen niet voor de verdeling van de nalatenschap.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (de zgn. 3-sterren executeur) heeft dezelfde taken als een beheersexecuteur, maar in het testament kan staan dat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder tevens de bevoegdheid heeft om de nalatenschap onder de erfgenamen te verdelen. Afhankelijk van de bepalingen in het testament kan dat betekenen dat deze bewindvoerder maximale beslissingsbevoegdheid heeft, d.w.z. dat hij/zij zonder voorafgaand overleg met erfgenamen de zaken volgens het testament kan regelen en alleen achteraf verslag doet.

Natuurlijk kunnen in het testament aanvullende taken / opdrachten die de executeur dient uit te voeren, worden benoemd. Dat is afhankelijk van de specifieke wensen van de erflater.

Fonds op Naam, voor gevers en ontvangers 2018-02-02T16:08:09+00:00

Voor veel mensen is het oprichten van een z.g. Fonds op Naam een mooie mogelijkheid om de wereld te laten weten dat zij iets goeds voor de wereld doen. Een fonds op naam is vergelijkbaar met een eigen familiestichting, maar dan zonder de administratieve en organisatorische lasten die daarmee altijd gepaard gaan. Die taken worden overgenomen door het goede doel waar de gever het Fonds onder brengt. Een Fonds op Naam kan de familienaam dragen maar ook de naam van een geliefde, een kind of een overleden familielid. Hierdoor is een Fonds op Naam extra persoonlijk.

Bij de bepaling van de doelstelling van een Fonds op Naam is het zaak om die zo te formuleren dat zowel gever als ontvanger daarmee blij zijn. De gever zal daarin zijn persoonlijke waarden terug willen zien en voor het goede doel moet het wel passen binnen de doelstellingen en bestedingsmogelijkheden. Een gever neigt naar een zo specifiek mogelijke omschrijving en een ontvangende organisatie zal het graag dusdanig breed hebben dat ook bij veranderende omstandigheden of een aangepast beleid het Fonds bij kan blijven dragen aan het werk van de organisatie. Goed overleg en duidelijke afspraken voorkomen wederzijdse teleurstellingen.

Technisch gezien is een Fonds op Naam een administratieve constructie, waarbij een gegeven bedrag apart geadministreerd, beheerd en verantwoord wordt. Dat betekend dat zowel in de jaarrekening als in het jaarverslag van de beherende organisatie expliciet apart melding gemaakt wordt van de status van het fonds en van de bestedingen daaruit. Dat is dan ook een apart aandachtspunt voor de accountantscontrole en –goedkeuring.

Een Fonds op Naam kan opgericht worden bij leven op basis van onderlinge afspraken tussen gever en ontvanger. Vaak is het verstandig deze afspraken vast te leggen in een gezamenlijke schriftelijke overeenkomst. Bij ingewikkeldere constructies en/of zeer grote bedragen kan een gezamenlijke notariële akte aanbevelenswaardig zijn. Een Fonds op Naam kan ook via een testamentaire schenking opgericht worden. Ook dan is het erg verstandig dat gever en ontvanger al voor het overlijden cq opstellen van het testament duidelijke afspraken maken over het Fonds. Dat kan grote postume teleurstellingen voorkomen, bv. als het goede doel niet aan alle testamentaire voorwaarden kan voldoen en dus de erfenis niet kan aanvaarden. Dan kan de erfenis of een deel daarvan vervallen aan verre achterneven of zelfs de staat.

Een goed doel zal een vaste contactpersoon / beheerder van de Fondsen op Naam aanstellen. Deze onderhoud de contacten met de (potentiele) gevers, ziet toe op een correcte besteding van de middelen, de administratie en de verantwoording.

Voor de gever kan het relevant zijn om afspraken te maken wat er met het Fonds gebeurd als het goede doel zijn activiteiten beëindigt, als de doelstellingen van het fonds niet langer aansluiten bij de doelstellingen van het goede doel of als b.v. het goede doel zijn ANBI-status vereist. Dat laatste is relevant bij de oprichting, omdat het goede doel dan geen schenkbelasting hoeft te betalen over het ontvangen bedrag. Maar ook bij uitkeringen uit het Fonds op Naam, want dan geld hetzelfde voor de ontvanger.

Veel organisaties hanteren bij de oprichting van een Fonds op Naam een minimum-inleg van € 50.000,-. Dat vinden wij ook echt wel een minimum. Het instellen van een fonds, periodiek overleg met de gever, administratie en verantwoording, controle op het resultaat van bestedingen etc. leggen vaak een serieus tijdsbeslag op de ontvangende organisatie. Dat moet in een goede verhouding staan tot de uitkeringen uit het Fonds.

Een Fonds op Naam kan ingesteld worden voor onbepaalde tijd. De middelen van een Fonds worden dan belegd en uit de opbrengst van die beleggingen worden dan uitkeringen gedaan. Dat is alleen zinvol bij erg grote bedragen. Uit het rendement van de beleggingen moeten ook alle administratieve, organisatorische en beheerskosten betaald worden. Bovendien moet, om de waarde van de hoofdsom in stand te houden een deel van de opbrengst terug gestort worden in het Fonds om de altijd aanwezige inflatie te compenseren. Wil men dan ook jaarlijks een serieus bedrag uitkeren dan kan men zelf berekenend dat het om een zeer substantieel bedrag moet gaan. In voorkomende gevallen kunnen zowel de gever als het goede doel eisen stellen aan de wijze van beleggen. Dat kan te maken hebben met het risicoprofiel van de beleggingen maar ook met de ethische aspecten daarvan. Bepaalde beleggingen kunnen strijdig zijn met de doelstellingen van de organisatie en/of de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de gever of organisatie willen nemen.

Zowel voor een Fonds voor onbepaalde tijd als een met een beperkte levensduur moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van bedragen die uitgekeerd worden en de regelmaat waarmee dat dient te gebeuren. Een uitkering dient een substantiële bijdrage te leveren aan het werk van de organisatie. Daar zijn zowel gever als organisatie mee gebaat. Het daarvoor benodigde minimumbedrag zal per organisatie / werkveld erg verschillend zijn maar dient in alle gevallen onderwerp van een open gesprek te zijn. Bij een Fonds met een beperkte looptijd betekent dit dat het Fonds nadat alle middelen besteed zijn het Fonds opgeheven wordt.

Een Fonds op Naam kan opgericht worden middels een eenmalige schenking bij leven, maar ook middels een legaat of een erfstelling (via een testament en uitkering bij overlijden). In voorkomende gevallen kan ook gekozen worden voor een Periodieke Schenking. Dat is in een aantal gevallen fiscaal erg aantrekkelijk.

Wij wensen gever en ontvanger veel succes bij het oprichten van een Fonds op Naam.

Wat zijn de tarieven erfbelasting dit jaar? 2018-02-02T16:09:33+00:00

Kijk voor de meest actuele tarieven op de website van de Belastingdienst.

Medische wilsverklaring 2018-02-02T16:11:55+00:00

Het valt eigenlijk buiten het bestek van GoedNalaten, maar in het kader van zaken goed geregeld hebben toch basisinformatie over dit onderwerp. Een testament maakt u voor de tijd dat u er niet meer bent. Maar voor de tijd daarvoor kan het nuttig zijn om over een aantal zaken na te denken. Een daarvan betreft uw medische wensen. U wordt ernstig ziek, u wordt dement, u krijgt een beroerte of u krijgt een hartaanval. Momenten dat u zelf niet instaat bent met uw behandelende artsen te communiceren en uw wensen kenbaar te maken.

U kunt besluiten dat u het neemt zoals het komt en uw arts naar eer en geweten uw behandeling op zich laten nemen. Er zijn ook veel mensen die in bepaalde gevallen niet verder behandeld willen worden (bv niet reanimeren of in hun ogen onnodig levensverlengende behandelingen). Dan is het verstandig dit vast te leggen in een medische wilsverklaring. De NVVE, Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde, heeft daarvoor standaarden ontwikkeld (www.nvve.nl). Meer (vaak daar van af geleide) voorbeelden daarvan vindt u op internet. U kunt die altijd aanpassen naar eigen inzichten. Deze medische wilsverklaringen deelt u met uw arts en met uw naasten, zodat iedereen duidelijk heeft wat uw wensen zijn.

U kunt uw medische wensen ook vast laten leggen in een zg. Levenstestament. Zie daarvoor de informatie bij dit onderwerp.

Veel mensen gaan nog een stap verder en stellen een zg. euthanasieverklaring op. Daarin leggen zij vast onder welke omstandigheden zij kiezen voor een vrijwillig levenseinde. Ook daarvoor heeft de NVVE standaarden ontwikkeld, met daarin een aantal keuzemogelijkheden naar eigen inzicht. Ok hiervoor geldt: deel dit met uw naasten maar zeker ook met uw arts en laat deze met enige regelmaat weten dat u bij uw standpunt in deze blijft. Let wel, als u daadwerkelijk uw arts verzoekt om euthanasie moet u wilsbekwaam zijn. Alleen dan zal uw arts u kunnen helpen (dat is wettelijk ook zo vastgelegd). Wil uw arts om principiele, religeuze of andere redenen niet op uw verzoek in gaan, dan kunt u eventueel een beroep doen op de Levenseindekliniek (www.levenseindekliniek.nl).

Levenstestament, wat is dat? 2018-02-02T16:12:48+00:00

Een testament stelt u op voor als u er niet meer bent. Het kan ook heel belangrijk zijn om zaken te regelen voor het geval u zelf niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. Daarvoor is het Levenstestament van toepassing. Stel, u wordt dement of krijgt een beroerte, dan kunt u niet meer zelf uw financiële zaken behartigen, niet meer zelf met uw arts beslissen wat er medisch moet gebeuren (of juist niet gedaan mag worden). In een levenstestament legt u vast wie in dat geval uw financiele en/of medische belangen moet behartigen (uw gevolmachtigden) en welke wensen u in voorkomende gevallen daarvoor hebt.

Veel mensen benoemen één gevolmachtigde, een familielid of goede vriend(in). Het is vaak verstandig om er twee in gezamenlijkheid te benoemen. Dat verlicht de lasten voor de gevolmachtigden. En het voorkomt vaak dat een gevolmachtigde bv. ongewenst met uw financien omspringt. Voor dat laatste kunt u ook een toezichthouder voor uw gemachtigde benoemen. Als u een goed doel tot erfgenaam benoemt, kunt u dat goede doel ook vragen als toezichthouder. Goede doelen zullen niet zelf als gevolmachtigde op kunnen treden. Overlegt u vooraf wel met degenen die u als gevolmachtigden aan wilt wijzen of zij dat willen en kunnen.

Uw levenstestament, cq het medische deel daarvan (medische wilsverklaring en/of euthanasieverklaring) legt u ook neer bij uw huisarts (behandelend arts). Het is goed dat duidelijk met uw arts door te spreken zodat hij zeker weet wat uw wensen zijn en u zeker weet dat hij daar naar zal handelen. Met name euthanasieverzoeken willen nog wel eens niet in behandeling genomen worden om principiele of religeuze redenen. In zo’n geval kunt u daarvoor terecht bij de Levenseindekliniek (www.levenseindekliniek.nl). Let wel, een euthanasieverzoek vereist uw eigen wilsbekwaamheid. Bent u dat niet (meer) dan kan uw verzoek niet gehonoreerd worden.

De meeste notarissen verzorgen ook het opstellen van een levenstestament. Dat helpt om ervoor te zorgen dat het een juridisch sluitende akte is. Een levenstestament wordt ook centraal geregistreerd in het Centraal Levenstestamentregister. Daarmee is voor iedereen ook duidelijk wat het laatst opgestelde, dus enig geldende levenstestament is.