Voor veel mensen is het oprichten van een z.g. Fonds op Naam een mooie mogelijkheid om de wereld te laten weten dat zij iets goeds voor de wereld doen. Een fonds op naam is vergelijkbaar met een eigen familiestichting, maar dan zonder de administratieve en organisatorische lasten die daarmee altijd gepaard gaan. Die taken worden overgenomen door het goede doel waar de gever het Fonds onder brengt. Een Fonds op Naam kan de familienaam dragen maar ook de naam van een geliefde, een kind of een overleden familielid. Hierdoor is een Fonds op Naam extra persoonlijk.

Bij de bepaling van de doelstelling van een Fonds op Naam is het zaak om die zo te formuleren dat zowel gever als ontvanger daarmee blij zijn. De gever zal daarin zijn persoonlijke waarden terug willen zien en voor het goede doel moet het wel passen binnen de doelstellingen en bestedingsmogelijkheden. Een gever neigt naar een zo specifiek mogelijke omschrijving en een ontvangende organisatie zal het graag dusdanig breed hebben dat ook bij veranderende omstandigheden of een aangepast beleid het Fonds bij kan blijven dragen aan het werk van de organisatie. Goed overleg en duidelijke afspraken voorkomen wederzijdse teleurstellingen.

Technisch gezien is een Fonds op Naam een administratieve constructie, waarbij een gegeven bedrag apart geadministreerd, beheerd en verantwoord wordt. Dat betekend dat zowel in de jaarrekening als in het jaarverslag van de beherende organisatie expliciet apart melding gemaakt wordt van de status van het fonds en van de bestedingen daaruit. Dat is dan ook een apart aandachtspunt voor de accountantscontrole en –goedkeuring.

Een Fonds op Naam kan opgericht worden bij leven op basis van onderlinge afspraken tussen gever en ontvanger. Vaak is het verstandig deze afspraken vast te leggen in een gezamenlijke schriftelijke overeenkomst. Bij ingewikkeldere constructies en/of zeer grote bedragen kan een gezamenlijke notariële akte aanbevelenswaardig zijn. Een Fonds op Naam kan ook via een testamentaire schenking opgericht worden. Ook dan is het erg verstandig dat gever en ontvanger al voor het overlijden cq opstellen van het testament duidelijke afspraken maken over het Fonds. Dat kan grote postume teleurstellingen voorkomen, bv. als het goede doel niet aan alle testamentaire voorwaarden kan voldoen en dus de erfenis niet kan aanvaarden. Dan kan de erfenis of een deel daarvan vervallen aan verre achterneven of zelfs de staat.

Een goed doel zal een vaste contactpersoon / beheerder van de Fondsen op Naam aanstellen. Deze onderhoud de contacten met de (potentiele) gevers, ziet toe op een correcte besteding van de middelen, de administratie en de verantwoording.

Voor de gever kan het relevant zijn om afspraken te maken wat er met het Fonds gebeurd als het goede doel zijn activiteiten beëindigt, als de doelstellingen van het fonds niet langer aansluiten bij de doelstellingen van het goede doel of als b.v. het goede doel zijn ANBI-status vereist. Dat laatste is relevant bij de oprichting, omdat het goede doel dan geen schenkbelasting hoeft te betalen over het ontvangen bedrag. Maar ook bij uitkeringen uit het Fonds op Naam, want dan geld hetzelfde voor de ontvanger.

Veel organisaties hanteren bij de oprichting van een Fonds op Naam een minimum-inleg van € 50.000,-. Dat vinden wij ook echt wel een minimum. Het instellen van een fonds, periodiek overleg met de gever, administratie en verantwoording, controle op het resultaat van bestedingen etc. leggen vaak een serieus tijdsbeslag op de ontvangende organisatie. Dat moet in een goede verhouding staan tot de uitkeringen uit het Fonds.

Een Fonds op Naam kan ingesteld worden voor onbepaalde tijd. De middelen van een Fonds worden dan belegd en uit de opbrengst van die beleggingen worden dan uitkeringen gedaan. Dat is alleen zinvol bij erg grote bedragen. Uit het rendement van de beleggingen moeten ook alle administratieve, organisatorische en beheerskosten betaald worden. Bovendien moet, om de waarde van de hoofdsom in stand te houden een deel van de opbrengst terug gestort worden in het Fonds om de altijd aanwezige inflatie te compenseren. Wil men dan ook jaarlijks een serieus bedrag uitkeren dan kan men zelf berekenend dat het om een zeer substantieel bedrag moet gaan. In voorkomende gevallen kunnen zowel de gever als het goede doel eisen stellen aan de wijze van beleggen. Dat kan te maken hebben met het risicoprofiel van de beleggingen maar ook met de ethische aspecten daarvan. Bepaalde beleggingen kunnen strijdig zijn met de doelstellingen van de organisatie en/of de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de gever of organisatie willen nemen.

Zowel voor een Fonds voor onbepaalde tijd als een met een beperkte levensduur moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van bedragen die uitgekeerd worden en de regelmaat waarmee dat dient te gebeuren. Een uitkering dient een substantiële bijdrage te leveren aan het werk van de organisatie. Daar zijn zowel gever als organisatie mee gebaat. Het daarvoor benodigde minimumbedrag zal per organisatie / werkveld erg verschillend zijn maar dient in alle gevallen onderwerp van een open gesprek te zijn. Bij een Fonds met een beperkte looptijd betekent dit dat het Fonds nadat alle middelen besteed zijn het Fonds opgeheven wordt.

Een Fonds op Naam kan opgericht worden middels een eenmalige schenking bij leven, maar ook middels een legaat of een erfstelling (via een testament en uitkering bij overlijden). In voorkomende gevallen kan ook gekozen worden voor een Periodieke Schenking. Dat is in een aantal gevallen fiscaal erg aantrekkelijk.

Wij wensen gever en ontvanger veel succes bij het oprichten van een Fonds op Naam.

Door | 2018-02-02T16:08:09+00:00 februari, 2018|0 Reacties

Geef een reactie