De kosten van een testament vergoeden?

Goede Doelen zijn (bijna) altijd blij met erfenissen en doen veel moeite om mensen opdat goede idee te brengen. Een van de manieren om die mensen in hun beslissingsproces te helpen is het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van een testament. Daar is nogal eens discussie over, nu ook bij de herziening van de Richtlijn Werving Nalatenschappen. Onderstaand de formulering uit 2012:

7.4 Testamenten bekostigen uit de fondsen van (FondsenWervende Instellingen) FWI’s: Vertegenwoordigers (van FWI’s) mogen slechts in specifieke en individuele gevallen de mogelijkheid noemen dat testamenten bekostigd kunnen worden uit fondsen van de FWI maar dienen daarbij geen ongeoorloofde invloed op (potentiële) erflaters uit te oefenen. Een FWI behoort niet in wervings- of communicatiemiddelen de optie te noemen dat de organisatie de mogelijkheid geeft de kosten voor een testament te vergoeden.

De kernvraag is dan vooral of er sprake zou zijn van ongeoorloofde beïnvloeding. Natuurlijk proberen we mensen te beïnvloeden: dat heet Fondsenwerving! Het ongeoorloofde verwijst mijns inziens vooral naar het uitoefenen van expliciete druk of het onthouden van vrije keuzemogelijkheden.

Maar eerst iets over actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Free Willwriting Month

Collega Arjen van Ketel is bezig met het introduceren van het concept Free Will Writing in Nederland. In de UK is dit een al jaren toegepast concept waarbij Goede Doelen betalen voor de (standaard-)testamenten die hun donateurs op laten stellen bij de deelnemende notarissen. Goede doelen betalen daarbij zonder voorwaarde dat zij zelf in het testament komen te staan. Zij wijzen natuurlijk wel op die mogelijkheid en de ervaring leert dat het in veel gevallen ook gebeurd. Maar dat weten ze pas zeker na overlijden van de erflater. Dit heeft een heel hoog servicegehalte (maar die service wordt wel betaald uit het budget fondsenwerving) ?.

Online notarisservices

GoedNalaten / Theo Hesen is met DoeHetZelf-notaris bezig om een aantal online notariële diensten voor goede doelen in de markt te zetten, zoals een goede doelentestament en een z.g. legaatakte. Het goede doelen-testament is een eenvoudig testament voor mensen die (een deel van) hun bezittingen aan een goed doel na willen laten. De legaatakte is een eenvoudige aanvulling op een testament of op de wettelijke regels om een bedrag na te laten aan een goed doel. Daarbij kan een goed doel er voor kiezen om de rekening van de notaris te voldoen (al dan niet tegen overlegging van een kopie van testament of akte) en de erflater is vrij om op dat aanbod in te gaan.  Dit is dus meer boter bij de vis ?.

Onderhands

Er zijn natuurlijk legio goede doelen die onderhands, d.w.z. als de erflater daar op aandringt, de kosten van een testament voor hun rekening nemen. De erflater kan dat doen om te zien of het goede doel echt wel commitment heeft om de erfenis te krijgen of omdat er bij de erflater een gebrek aan liquide middelen is. Beide zijn relevante argumenten.

Niet te vergeten

We hebben altijd klakkeloos betaald voor notariële schenkingsaktes in de tijd dat je daarvoor nog naar de notaris moest. En dat ging toch vaak om niet meer dan 5 x € 150,-. Hier praten we over een gemiddeld bedrag van ca. € 35.000,-. Dat klinkt in ieder geval als een betere kosten/ batenverhouding. Dat lijkt beter uit te leggen.

Keuzevrijheden

De Engelsen zeggen in hun richtlijn “Don’t make it an obligation”. Daarmee bedoelen ze, dat het geen verplichting mag zijn dat het goede doel zelf in het testament opgenomen moet worden om voor een bijdrage in de kosten in aanmerking te komen. De grote angst is dat concurrerende nabestaanden anders gaan spreken van ongeoorloofde beinvloeding. 

Het is aan de erflater altijd vrij om een testament op te stellen. Zonder testament zijn de wettelijke regels gewoon van toepassing. Het is in Nederland aan de notaris om te toetsen of de erflater wilsbekwaam is en of de erflater uit vrije wil handelt in zijn bestemming van de erfenis.

Het staat de erflater ook altijd vrij om over zijn testament in gesprek te gaan met het goede doel naar eigen keuze. De praktijk leert dat het een kleine minderheid is die dat ook echt doet. In verreweg de meeste gevallen is de erfenis een verrassing voor het goede doel.

De notaris stuurt de factuur voor het testament in principe altijd naar de erflater. Het staat de erflater vrij deze factuur met het goede doel te delen, zodat het goede doel de factuur kan voldoen. Al dan niet tegen overlegging van een kopie van het testament: het is aan de erflater ook vrij om die kopie wel of niet te delen.

Het blijft de erflater altijd vrij om zijn testament te herroepen of een nieuw testament op te stellen. Zonder daar het goede doel van in kennis te stellen. Het goede doel heeft dus geen enkele garantie.

Conclusie?

Wat vindt jij? Mijn conclusie kun je wel raden: ik vind dat je het gewoon aan kunt bieden. Alle keuzevrijheden voor de erflater blijven intact. De keuze om wel of niet een testament op te stellen. De keuze om daar al dan niet een goed doel in op te nemen. De keuze om de factuur te delen. De keuze om het testament te delen. Het is een service waar mensen vrijwillig een beroep op kunnen doen. En als goed doel is het ook heel goed uit te leggen dat je een bescheiden bedrag uitgeeft om er een groot bedrag voor terug te krijgen.  Ik hoor graag jouw mening.

Door | 2018-02-14T14:40:59+00:00 januari, 2018|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie